Alkohol etylowy odwodniony skażony całkowicie ok. 99 %

Skażalniki: etanol, keton metylowoetylowy (butan-2-on), izopropanol, benzoensan denatonium

Produkt całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1867 z dnia 20.10.2016 (receptura uniwersalna europejska)

ZASTOSOWANIE ZINDENTYFIKOWANE:

Do dezynfekcji pomieszczeń, pozbawiony obcych aromatów wszechstronny środek do czyszczenia i odtłuszczania. Produkt przeznaczony do rozcieńczania kompozycji zapachowych, farb, politur i lakierów żywiczych. Stosowany do produkcji perfum, dezodorantów, wód kolońskich i lakierów do włosów. Znajduje zastosowanie w produkcji środków gospodarczych.

ZASTOSOWANIE ODRADZANE:

Nie nadaje się do celów spożywczych

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych ogólne:


stan skupienia/postać: ciecz
barwa: bezbarwny
zapach: łagodny zapach alkoholu, charakterystyczny
wartość pH: neutralne
temperatura topnienia: -114 °C
temperatura wrzenia: 78 °C
temperatura zapłonu: 13 °C
palność: nie dotyczy
właściwości wybuchowe: 2,5 %, 13,5 %
właściwości utleniające: b.d
prężność par (20°C): 5736 Pa
gęstość (20°C): 0,78942 g/cm3
rozpuszczalność wodzie: w pełni mieszalna z wodą
współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,35
temperatura samozapłonu 373 °C
lepkość 1,2 mPas
właściwości wybuchowe: nie dotyczy